Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer
Herbavita BV
(Herbavita genoemd, maar hier verder onder merknaam Olly & Molly vermeld)

Vestigingsadres  
Avelgemstraat 17
9690 Kluisbergen
België

Telefoonnummer
+32 55 38 89 59

E-mailadres
info@ollyandmolly.be

Ondernemingsnummer 
0412.058.275

BTW identificatienummer
BE 0412.058.275

Gebruik van de website

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website https://www.ollyandmolly.be/. Door gebruik te maken van deze website, aanvaardt u deze en verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Olly & Molly is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Olly & Molly.

Rechtmatig gebruik

U verbindt zich er onder meer toe om de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken:

 • U verbindt zich er toe om geen gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt.
 • U verbindt zich er toe om de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).
 • U verbindt zich er toe om de website niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
 • U verbindt zich er toe om de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van Olly & Molly, behalve als daarom verzocht werd door de ontvanger.

Correctheid van informatie

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typfouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Olly & Molly te mogen claimen of te veronderstellen. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Olly & Molly streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Olly & Molly aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Als er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden die adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Olly & Molly daarvoor aansprakelijk kan gesteld worden. U moet altijd een deskundige ter zake raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitste advies.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

Herroepingsrecht

Bij levering van producten

 • Bij de aankoop van producten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door jou of een vooraf door jou aangewezen en aan Olly & Molly bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 • Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Olly & Molly retourneren, conform de door Olly & Molly verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Wanneer je gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht ben je verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Olly & Molly. Het kenbaar maken dien je te doen middels het modelformulier. Nadat je kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht dien je het product binnen 14 dagen retour te sturen. Je dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 • Indien je na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. het product niet aan Olly & Molly hebt teruggezonden, is de koop een feit.

 

Bij levering van diensten

 • Bij levering van diensten heeft Olly & Molly de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 • Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal jij je richten naar de door Olly & Molly bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Kosten in geval van herroeping

 • Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor jouw rekening.
 • Indien je een bedrag betaald hebt, zal Olly & Molly dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Olly & Molly of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door jou is gebruikt tenzij je als consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 • Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door jou zelf, ben jij zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 • Je kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Olly & Molly niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

 • Olly & Molly kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in de items hierop volgend. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Olly & Molly dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; die duidelijk persoonlijk van aard zijn; die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; die snel kunnen bederven of verouderen; waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Olly & Molly geen invloed heeft; voor losse kranten en tijdschriften; voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken; voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; betreffende weddenschappen en loterijen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.

Statistieken

Olly & Molly kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van betwistingen i.v.m. deze website is alleen de rechtbank van koophandel Gent of provincie Oost-Vlaanderen afdeling Oudenaarde bevoegd.

Privacybeleid en gebruik van cookies

Wij hebben respect voor uw privacy en het gebruik, bewaren en verwerken van persoonsgegevens. Het gebruik van deze website betekent dat u akkoord bent met ons privacybeleid. Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.